Barion Pixel
Adatkezelési tájékoztató
Érvényes: 2022.05.29.

Utoljára frissítve: 2022.05.29.

Bevezetés

Fontos vagy, ezért az adataid is fontosak. A jogi szabályozásoknak megfelelően járok el minden személyes adat védelmének érdekében, hogy biztonságban használhasd a weboldalt, és a tanfolyamokat: Biztonságosan gyűjtöm és tárolom őket.

Személyes adatot harmadik félnek nem adok át, de bárki, aki felvilágosítást kér saját kezelt adatairól, annak eleget teszek.

Tiszteletben tartom a kérésedet, és azon túl, amire igent mondtál, nem küldözgetek feleslegesen leveleket, reklámokat. A hírlevelekről bármikor leiratkozhatsz.

Adataidat az általam igénybe vett adatfeldolgozókon kívül harmadik fél számára sem el, sem át nem adom. Ez alól kivételt képez, ha erről törvény másként rendelkezik.

Ebben a tájékoztatóban megtalálsz mindent, arra vonatkozóan, hogy mely adataidat hogyan használom fel, illetve az adataiddal kapcsolatban milyen jogokkal élhetsz.

Az adatok felhasználásán túl a vélemények kezeléséről útmutatót is találsz az új szabályozásnak megfelelően.

Az Adatvédelmi nyilatkozat az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt értelmezendő és alkalmazandó.

Az adatkezelő

Tokai Réka Beáta egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) alkotja.

Adatkezelő megnevezése: Tokai Réka Beáta egyéni vállalkozó

Adatkezelő nyilvántartási száma: 53130204

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2022/000679

Adatkezelő székhelye: 2091 Etyek, Deák Ferenc utca 43/A

Adatkezelő telefonszáma: +36 70 392 6083

Adatkezelő elektronikus címe: hello@globaltudas.hu

Weblap megnevezése: globaltudas.hu

Az adatkezelésre irányadó jogszabályok

Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.).

Adatkezelési fogalom-meghatározás

Az Adatkezelési tájékoztatóban említésre kerülő fogalmak jelentése megegyezik a GDPR 4. cikkében, továbbá egyes pontokat illetően kiegészítetten az Infotv. 3. §-ában meghatározott fogalommeghatározásokban foglaltakkal.

Amikor a Adatkezelési tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

az érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Az egyes adatkezelési célok

Hírlevél küldése

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő szolgáltatásaival, tevékenységével kapcsolatos ajánlatokról, lehetőségekről, hírekről, információkról, a weboldalon megjelenő friss cikkekről, blogposztokról, kreatív munkákról szóló tájékoztató e-mailek küldése.

Az Adatkezelő hírlevelei tartalmazhatnak saját vagy harmadik felek szolgáltatásával kapcsolatos ajánlatokat, információkat is.

A kezelt személyes adatok:

Név és e-mail cím

Hírlevélre történő feliratkozás esetén az Adatkezelő kezeli a feliratkozás idejére vonatkozó, valamint a hozzájárulás megadásával kapcsolatos adatokat is.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, tehát az érintett hozzájárulása” alapján kerül sor a személyes adatok kezelésére.

A személyes adatok címzettjei:

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe Adatkezelő:

Websupport Magyarország Kft., mint az Adatkezelő tárhely és e- mail szolgáltatója, valamint MailerLite Limited, mint az Adatkezelő hírlevélküldő rendszere.

Személyes adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelésre hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor.

A hírlevélről történő leiratkozást az érintett bármikor elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan, vagy törlési kérelmét elküldheti a hello@globaltudas.hu
e-mail címre is.

Kommunikációval kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő és az érintett közötti kommunikáció. Kapcsolattartás, kommunikáció.

Bárki felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot közvetlen e-mailben (hello@globaltudas.hu), vagy a globaltudas.hu címen vagy postai úton, hagyományos levélben.

Az érintett által megadott adatokat kizárólag a vele folytatott kommunikáció (levél- vagy üzenetváltás), ügyintézés érdekében kezeli Adatkezelő.

A személyes adatok kezelése a levél, üzenet megválaszolásának, és így az érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció feltétele.

A kezelt személyes adatok:

A kapcsoltfelvétel módja szerint név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, valamint minden egyéb olyan információ, mely az érintett által kezdeményezett ügyben az érintett szerint lényeges.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, tehát az „érintett hozzájárulása” alapján kerül sor a személyes adatok kezelésére.

A személyes adatok címzettjei:

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe Adatkezelő:

Websupport Magyarország Kft., mint az Adatkezelő tárhely és e- mail szolgáltatója.

Személyes adatok kezelésének időtartama:

Az adatközléstől számított egy év.

Számlák kiállítása és megőrzése

Az adatkezelés célja:

Számlák kiállítása és megőrzése az adatkezelés célja.

A kezelt személyes adatok:

Az Áfatv. 169. §-ban meghatározott adatok, de legalább:

név, számlázási cím, adószám

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja az adatkezelés jogalapja, vagyis az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

az Áfatv. 159. § (1) bekezdésében és 169. §-ban, valamint az Sztv. 169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Valamennyi adat kezelése jogszabályon alapul és kötelező.

A személyes adatok címzettjei:

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe Adatkezelő:

Websupport Magyarország Kft., mint az Adatkezelő tárhely és e- mail szolgáltatója, HERRY Bt., mint az Adatkezelő könyvelője, KBOSS.hu Kft., mint az Adatkezelő online számlázó programja.

Személyes adatok kezelésének időtartama:

Az Adatkezelő az érintett adatait az Sztv. 169. § (2) bekezdés szerint a számla kiállítástól számított legalább 8 évig kezeli.

Tanfolyamra jelentkezés

Az adatkezelés célja:

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása.

A kezelt személyes adatok:

A felnőttoktatási törvény és a végrehajtásáról szóló rendelet alapján:
természetes személyazonosító adatok, e-mail cím, legmagasabb iskolai végzettség, számlázási cím

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja az adatkezelés jogalapja, vagyis az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

az Áfatv. 159. § (1) bekezdésében és 169. §-ban, valamint az Sztv. 169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Valamint a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szerint.

Valamennyi adat kezelése jogszabályon alapul és kötelező.

A személyes adatok címzettjei:

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe Adatkezelő:

Websupport Magyarország Kft., mint az Adatkezelő tárhely és e- mail szolgáltatója, HERRY Bt., mint az Adatkezelő könyvelője, KBOSS.hu Kft., mint az Adatkezelő online számlázó programja, Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer, mint az Adatkezelő felnőttképzési adatszolgáltatója.

Személyes adatok kezelésének időtartama:

Az Adatkezelő az érintett adatait a keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

Weblap látogatói adatok

Az adatkezelés célja:

A honlap látogatása során az Adatkezelő a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

A kezelt személyes adatok:

Technikai adatok, mint dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, amegtekintett és az előzőleg látogatott, rendszer által automatikusan naplózott weboldalak címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához, jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

A személyes adatok címzettjei:

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe Adatkezelő:

Websupport Magyarország Kft., mint az Adatkezelő tárhely és e- mail szolgáltatója.

Személyes adatok kezelésének időtartama:

A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Online fizetés

Az adatkezelés célja:

A honlapon található tanfolyam kifizetése.

A kezelt személyes adatok:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az Adatszolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A személyes adatok címzettjei:

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe Adatkezelő:

Barion Payment Zrt., mint az Adatkezelő bankkártyás fizetési szolgáltatója.

Sütik

A honlap megfelelő működésének érdekében sütiket használunk. A sütik elfogadása nélkül nem garantálható, hogy megfelelően működik az oldal.

A munkamenet-sütik a böngésző bezárásakor automatikusan törlésre kerül.

Az állandó sütiket a böngésződ tárolja. Ezek törlését a böngésződben tudod kezdeményezni.

Chrome

Firefox

Opera

Internet Explorer

Safari

Edge

A sütikről bővebb információt a Süti tájékoztatóban olvashatsz.

Linkek

A Globáltudás weboldala más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhat. A belinkelt internetoldalak tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért felelősséget nem vállalhatok, azokra jelen adatvédelmi tudnivalók nem vonatkoznak, hanem kizárólag az ottani adatvédelmi rendelkezések.

Adatfeldolgozók

Tokai Réka Beáta egyéni vállalkozó

Adatkezelő nyilvántartási száma: 53130204

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2022/000679

Adatkezelő székhelye: 2091 Etyek, Deák Ferenc utca 43/A

Adatkezelő telefonszáma: +36 70 392 6083

Adatkezelő elektronikus címe: hello@globaltudas.hu

Weblap megnevezése: globaltudas.hu

 

Tárhely szolgáltató

Websupport Magyarország Kft.

Adszáma: 25138205-2-41

Cégjegyzékszáma: 01-09-381419

Címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Telefonszáma: +36 1 700 2323

Elektronikus címe: info@mhosting.hu

Weblap megnevezése: www.mhosting.hu, online.mhosting.hu, www.tarhely.com, www.cloudvps.hu, www.szerverhosting.com, www.sslcenter.hu

Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely szolgáltatás

 

Felnőttképzés

Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (Pest Megyei Kormányhivatal)

Adószáma: 15789350-2-41

Címe: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Elektronikus címe: pest@pest.gov.hu

Weblap megnevezése: far.nive.hu

Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: A tanfolyamra regisztrált felhasználók személyes adatainak rögzítése törvényben előírt kötelezettség

 

Könyvelés

HERRY Bt.

Adószáma: 20204921-1-13

Címe: 2040 Budaörs, Alma u. 14

Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: könyvelés

 

Online számlázó program

KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu)

Adószáma: 13421739-2-13

Cégjegyzékszáma: 13-09-101824l

Címe: 1031 Budapest, Záhony utca 7/D

Telefonszáma: +36 30 354 4789

Weblap megnevezése: www.szamlazz.hu

Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: számlázás

 

Online fizetés

Barion Payment Zrt.

Cégjegyzékszáma: 01-10-048552

Címe: 1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet

Telefonszáma: +36 1 464 70 99

Weblap megnevezése: www.barion.com

Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: bankkártyás fizetés technikai biztosítása

 

Webáruház

WooCommerce, Inc.

Címe: 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110

Telefonszáma: 1 877 273 3049

Weblap megnevezése: automattic.com

Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: webáruház technikai biztosítása

 

Oktatási felület (LMS)

Skyward North LLC DBA LearnDash (“LearnDash”)

Tax ID : 38-3423459

Címe: 2703 Ena Drive, Lansing Michigan, 48917, U.S.A

Elektronikus címe: contact@learndash.com

Weblap megnevezése: www.learndash.com

Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: online kurzusrendszer szolgáltató

 

Hírlevélküldő rendszer

MailerLite Limited

Címe: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

Weblap megnevezése: www.mailerlite.com

Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: email címlista kezelés, automatizált hírlevél küldés

 

Google

Google Ireland Limited

Nyilvántartási szám: 368047

Adószám: IE6388047V

Címe: Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Írország

Weblap megnevezése: google.com

Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés, a weboldal látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése

 

Közösségi média

Meta Platforms Ireland Limited

Címe: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: a felhasználó számítógépén tárolt sütik segítségével segíti a weboldalon létrejött felhasználói történéseket, interakciókat

 

A fogyasztói értékelések gyűjtésének, megjelenítésének alapelvei

Webáruházunkban kizárólag olyan fogyasztói értékelések találhatóak, amelyeket a terméket használó vagy azt megvásárló fogyasztók küldtek be.
További részletek a fogyasztói értékelésekre vonatkozó alapelveinkről.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az érintett személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében az adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően. Az Adatkezelő az adatokat elsősorban jelszavakkal, tűzfalakkal, antivírus programokkal biztosítja. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza és kezeli az Adatkezelő.

Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az érintett az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés és a direkt marketing üzenetek küldése ellen tiltakozhat, és joga van adathordozhatósághoz. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen okirat (Adatkezelési tájékoztató) rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájárulás visszavonásának joga - Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az érintett jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a GDPR alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

   1. az adatkezelés céljai;
   2. az érintett személyes adatok kategóriái;
   3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
   4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
   5. az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
   6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
   7. ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
   8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.

Az érintettnek a személyes adataiban bekövetkezett változást az Adatkezelőnek mielőbb szükséges bejelentenie, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az érintett jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  1. az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
  2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
  4. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
  5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)] a jogalapja, úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

  1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti jogcímen („szerződés”) alapul; és
  2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Az érintett a fenti jogait a hello@globaltudas.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben vagy az Adatkezelő székhelyére (2091 Etyek, Deák Ferenc utca 43/A) eljuttatott postai levélben tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedésekről az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

A jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor 

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, melynek
  címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  postacíme: 1363 Budapest, Pf. 9.,
  e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu,
  honlapja: naih.hu

 

 • vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a birosag.hu keresőoldalon.

Egy e-mail cím választ el a tippektől

A tippeket a levelezőfiókodba fogod kapni pár percen belül.

Köszönöm, hogy letöltöd a tippeket!

Egy e-mail cím választ el a tippektől

Köszönöm, hogy letöltöd a háttereket! Az e-mail címedre hamarosan megérkezik egy levél. Az ott található linken letölthetőek a hátterek. Ha valami gond adódna a letöltéssel, kérlek írj a hello@globaltudas.hu címre és segítek.